Search
  • עו"ד מיטל בוארון

הסכם ממון וחשיבותו

Updated: Jun 20, 2019


הסכמי ממון וחשיבותם


הסכם ממון נועד להגן על שני בני הזוג וליצור מצב בו יהיה תיאום ציפיות מלא בעת פרידה ח"וח ובכך למנוע מחלוקות קשות וסכסוך כלכלי בין בני הזוג. הסכם הממון קובע מראש את יחסיהם הממוניים של כל צד. לבני הזוג מתאפשר לקבוע מה מרכושם יהיה אישי וישאר בבעלותו האישית של כל אחד מהם ומה מתוך הרכוש יהפוך למשותף כזכויות שוות ביניהם.

חשוב לדעת כי הסכם ממון מגדיר במדויק את היקף הנכסים השייכים לכל צד, אך אינו קובע מי הם היורשים בעת פטירה. כלומר, בעת פטירה מה שקובע זה חוק הירושה ולא הסכם ממון. הגדרת היורשים תיקבע בצוואה בלבד. ולכן, במקרים שאינם שגרתיים של זוג נשוי וילדים משותפים רצוי וכדאי לערוך גם הסכם ממון וגם צוואה. עריכת הסכם ממון בלבד אינו מספיק במקרה של פטירה!!

0 views