Search
  • עו"ד מיטל בוארון

שיקום בני נוער

Updated: Jun 20, 2019


ישנן דרכים רבות לשיקום בני נוער אשר הסתבכו בפלילים. אין חולק כי שיקום נער או נערה שכאלו הינו חובה ובלעדיו קשה מאוד להשתלב שוב בחברה. חשוב מאוד להבין כי מזעור נזקים עתידיים לקטין מוטל על כתפיו של עורך דינו. על עוה"ד להכיר את כלל המערכות המעורבות ואת צרכי הקטין והכל בכדי שבסופו של תהליך יחזור למעגל החברה.

אני כאן עבורכם לכל שאלה!


ע"וד מיטל בוארון


0 views